Política de privacitat

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable INÈS VALLÈS TRESSERRAS
DNI 47.105.401-K
kinesissalut@gmail.com
Telf: 687 00 19 20
C/Almeria, num. 10, bjs, 08710 Santa Margarida de Montbui
 
DPD Contacte: mr.correu@gmail.com  
Finalitat

1) Consultes i sol·licituds d’informació: Donar resposta a les consultes d’informació rebudes.
2) Consultes i sol·licituds d’informació via formulari de contacte: Donar resposta a les consultes d’informació rebudes.
3) Fes la teva reserva: Gestionar les reserves i confirmacions de visita.
4) Regala salut: Poder regalar productes o serveis.

 
Legitimació

1) Consultes i sol·licituds d’informació: Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació que rebi “Kinesis Salut” per correu electrònic té un interès legítim en atenció a l’interessat.

2) Consultes i sol·licituds d’informació via formulari de contacte: Consentiment explícit de l’interessat en l’enviament de la consulta.

3) Fes la teva reserva: Consentiment explícit de l’interessat en la formalització de la reserva.

4) Regala salut: Consentiment explícit de l’interessat en la formalització de la compra.

 
Conservació

La informació demanada de la persona interessada serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les AAPP, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el termini esmentat es procedirà a la destrucció de la informació. A la segona capa informativa es detallen els terminis de conservació de la informació en relació a diferents matèries.

 
Procedència

1) Consultes i sol·licituds d’informació: el propi interessat o el seu representant legal.

2) Consultes i sol·licituds d’informació via formulari de contacte: el propi interessat o el seu representant legal.

3) Fes la teva reserva: el propi interessat o el seu representant legal

4) Regala salut: el propi interessat o el seu representant legal.

 
Destinataris

Aquestes dades seran tractades per “Kinesis Salut”. Compartim les vostres dades amb prestadors de serveis que ens ajuden o donen suport (encarregats del tractament), amb els quals s'ha celebrat el preceptiu contracte en els termes de l'article 28 del RGPD.

 
Transferències internacionals No realitzem transferències internacionals amb les seves dades.  
Drets Accés, rectificació, oposició, supressió, limitació de tractament i portabilitat de les dades personals, com s’explica al corresponent apartat.   
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades al desglossament d’apartats que li presentem a continuació (segona capa informativa.  

Informació general

Aquesta Política de Privadesa té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals: el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, (d’ara endavant RGPD); i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant LOPDGDD).

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la vostra autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les vostres dades personals, per la qual cosa a continuació, us indiquem tots els detalls del vostre interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les vostres dades i quins són els vostres drets.

 

Responsable. Qui és el Responsable del tractament de dades?

El responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini les finalitats i mitjans del tractament de dades personals.

Li informem que INÈS VALLÈS TRESSERRAS (en endavant “Kinesis Salut”) és el titular de la web kinesisequipsalut.com, amb DNI: 47.105.401-K i domicili a C/ Almeria, num. 10, bjs, 08710 Santa Margarida de Montbui . Pot contactar per correu electrònic a kinesissalut@gmail.com.

Les dades personals que se sol·licitin, si s’escau, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada per la persona titular dels mateixos, d’ara endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de manera lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat. D'altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.

La persona titular de les dades serà informada, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política per tal que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, si aquest fos necessari i conforme als aspectes següents.

 

Finalitat. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personal?

La informació personal que ens faciliti a través dels correus electrònics o via formularis de la pàgina web es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres fins, no s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb el que estableix el RGPD 679/2016 i la L.O. 3/2018. Per a complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliti, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

A continuació li detallem els usos i finalitats previstes:

1) Consultes i sol·licituds d’informació: Donar resposta a les consultes d’informació rebudes.

2) Consultes i sol·licituds d’informació via formulari de contacte: Donar resposta a les consultes d’informació rebudes.

3) Fes la teva reserva: Gestionar les reserves i confirmacions de visita. A “Kinesis Salut” fem servir la plataforma Clinic Cloud integrada a la nostra pàgina web per a la gestió i programació de les reserves de cita. https://clinic-cloud.com/politica-de-privacidad/

4) Regala salut: Poder regalar productes o serveis. Fem servir un servei de comerç segur a Internet mitjançant la plataforma Stripe (Stripe, Inc). La passarel·la de pagament per realitzar les transaccions de forma segura anomenada Stripe utilitza tecnologia encriptada amb certificació PCI Service Provider Level 1. Per a més informació accedeixi a: https://stripe.com/docs/security/guide

La passarel·la de pagament és la responsable d’emmagatzemar de forma segura les dades de la tarja de crèdit i de limitar el seu accés als usuaris autoritzats. No s’emmagatzemen les dades de les targetes de crèdit i pagament a la web de “Kinesis Salut”. 

Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:  

1) Consultes i sol·licituds d’informació: Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació que rebi “Kinesis Salut” per correu electrònic té un interès legítim en atenció a l’interessat.

2) Consultes i sol·licituds d’informació via formulari de contacte: Consentiment explícit de l’interessat en l’enviament de la consulta. Al formulari de contacte se li sol·licitarà el nom complert i l’adreça de correu electrònic.

3) Fes la teva reserva: Consentiment explícit de l’interessat en la formalització de la reserva. Al formulari de reserva se li sol·licitarà el nom complert, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.

4) Regala salut: Consentiment explícit de l’interessat en la formalització de la compra. Al formulari de compra i pagament se li sol·licitarà el nom complert, l’adreça complerta, el número de telèfon i l’adreça de correu electrònic. En cas de voler fer un regal a un tercer també es demanaran el nom complert, nom de l’empresa (opcional) i l’adreça complerta del tercer on enviar el regal.

Conservació. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Utilitzem les vostres dades durant el temps estrictament necessari per complir les finalitats indicades anteriorment. A continuació, us detallem el temps que conservem les dades:

A títol informatiu es recullen els terminis de conservació de la informació en relació amb diferents matèries:

DOCUMENT TERMINI REF.LEGAL
Documentació de caràcter
laboral o relacionada amb la
seguretat social
4 anys Article 21 del Real Decreto Legislatiu 5/2000, de 4 de agosto, por el que s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sanciones en l’Ordre Social
Documentació comptable i
fiscal a efectes mercantils
6 anys Art. 30 Codi de Comerç
Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals 4 anys Articles 66 a 70 Llei General Tributaria
Dades per l’enviament
d’informació sobre serveis
Mentre l’interessat no
sol·liciti la supressió
No aplicable
Dades de persones que han
contactat
Mentre l’interessat no
sol·liciti la supressió
No aplicable
Històries Clíniques 15 anys Llei 16/2010, de 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000 sobre els drets d’informació relatius a la
salut, l’autonomia del pacient i la documentació clínica

Procedència. Com hem obtingut les seves dades?

Visitar la web de “Kinesis Salut” no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. 

“Kinesis Salut” prohibeix expressament que menors de divuit anys facilitin dades personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.

1) Consultes i sol·licituds d’informació: el propi interessat o el seu representant legal.

2) Consultes i sol·licituds d’informació via formulari de contacte: el propi interessat o el seu representant legal.

3) Fes la teva reserva: el propi interessat o el seu representant legal.

4) Regala salut: el propi interessat o el seu representant legal o la persona que realitza la compra.

Mesures de seguretat

“Kinesis Salut” adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

Entre d’altres, destaquen les següents mesures:

· Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

· Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

· Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.

· Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

Destinataris. A quins destinataris es comunicaran les dades?

Aquestes dades seran tractades per “Kinesis Salut”.

Per la prestació dels serveis necessaris de la plataforma de reserves es comparteixen les dades estrictament necessàries amb:

DOCTORALIA INTERNET, S.L.
CIF: B62834981Adreça: C/ JOSEP PLA Nº 2, EDIFICIO B-2, PLANTA 13-D, 08019 BARCELONA

DOCTORALIA INTERNET, S.L. emmagatzema les dades en servidors situats a la UE https://clinic-cloud.com/politica-de-privacidad/

La passarel·la de pagament per realitzar les transaccions de forma segura anomenada Stripe utilitza tecnologia encriptada amb certificació PCI Service Provider Level 1. Per a més informació accedeixi a: https://stripe.com/docs/security/guide. Excepte requeriment legal, no se cediran les vostres dades per a cap altra finalitat diferent de la que se us hagi informat. No realitzem transferències internacionals amb les seves dades personals.

Drets. Quins són els seus drets quan ens facilita dades?

La normativa vigent de protecció de dades l’empara en una sèrie de drets en relació amb l’ús que li donem a les seves dades personals. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació, us expliquem quins són els drets que l’assisteixen:

· Sol·licitar el accés a les seves dades personals

· Sol·licitar la rectificació de les seves dades

· Sol·licitar la supressió o eliminació de les seves dades (dret a l ‘ «oblit»)

· Limitar o oposar a l’ús que li donem a les seves dades

· Dret a la portabilitat de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.

· Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment

· Dret a presentar una reclamació en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades


Com pot exercir els seus drets?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

Presencialment o per correu electrònic a:

INÈS VALLÈS TRESSERRAS
DNI: 47.105.401-K
C/ Almeria, num. 10, bjs, 08710 Santa Margarida de Montbui 
kinesissalut@gmail.com

A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades
C / Jorge Juan, 6. 28001, Madrid.
E-mail: info@agpd.es
Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es

Consentiment i acceptació

L’acceptació del present document indica que vostè entén i accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat per la qual cosa autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes.